Terms

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר “מה וזה” ]/il.co.maveze.www://http ]המופעל על ידי חברת מה וזה מדיה בע”מ )”החברה”(
)האתר, החברה המפעילה, עובדיה, יועציה, ונושאי המשרה בה יכונו ביחד להלן: ה”אתר”(.
השימוש באתר ובכלל זה בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן כפי שיעודכנו מעת לעת על
ידי החברה המפעילה ויפורסמו באותה עת באתר )להלן: “תנאי השימוש”(.
אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו מעידים על הסכמתכם ואישורכם
לאמור בתנאי שימוש אלו. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן קיבלתם את
הסכמתו המפורשת של האתר מראש ובכתב. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו
באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב(.
1 .פרשנות והגדרות
1.1″ .משתמש” או “גולש” כל אדם וכן כל ישות משפטית המשתמשים באתר בין בעצמם ובין
באמצעות מי מטעמם.
1.1″ .תוכן” וברבים “תכנים”– מידע ו/או קבצים ו/או קישורים מכל סוג , פורמט ומדיה, שהינו
חזותי ו/או מילולי ו/או קולי, לרבות, אך לא רק – טקסט, וידאו, אודיו, גרפיקה, לוגו, צלמית,
אנימציה, תו,סימן, סמל, תרשים, דמות, תצלום, ולרבות כתבות, מאמרים, סקירות, נתונים,
אינדקס, המלצות, דירוגים, ו/או כל שילוב ביניהם.
1.1″ .תוכן שיווקי” – תוכן המפורסם ו/או משולב באתר מטעם צדדים שלישיים, לצורך פרסום
וקידום שירותים/ואו מוצרים, לרבות מבלי להגביל, פרסומות, באנרים, מודעות, מיתוג דפים,
וכיוצא בזה.
1.1″ .תוכן משתמש” – תוכן שמקורו במשתמשים באתר המתפרסם באזורים המיועדים לכך
באתר והמאפשרים העלאת תוכן על ידי המשתמשים..
1.1″ .בלוגר” – כותב המספק מאמרים לאתר, על פי ובכפוף להסכם נפרד בינו לבין החברה. על מנת
להצטרף כבלוגר, יש לפנות לחברה דרך ]58=id_page/?il.co.maveze.www://http .]אין החברה מתחייבת
לאפשר לכל פונה להפוך לבלוגר באתר, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף
לחתימת הסכם עם החברה.
1.1″ .מאמרים” – מאמרים ו/או רשימות ו/או פוסטים ו/או כתבות שנכתבו על ידי בלוגרים ונמסרו
לחברה לשם פרסום באתר בכפוף להסכם החברה עם הבלוגר.
1.1 .תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד. כל התייחסות המופיעה בלשון זכר,
מכוונת גם ללשון נקבה, ולהפך.
1.1 .כותרות הסעיפים המופעים בתנאי השימוש הינן לצורכי נוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות
פרשנית.
2 .המאמרים
1.1 .המאמרים המפורסמים בדפי הבלוגרים באתר הם פרי עטם של בלוגרים, המעבירים לאתר
מאמרים לצורך פרסומם באתר על פי שיקול דעת האתר. זכויות היוצרים במאמרים הינן של
כותבי המאמרים.
1.1 .האתר אינו אחראי לתוכן המאמרים באתר, או לתוכן כלשהו של צד שלישי אליו יש קישור
מהמאמרים , לרבות בקשר עם חוקיותו, נכונותו ועדכניותו של כל מידע המצוי בו.
1.1 .האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם, או במידה ופורסם – להסיר מאמרים, וזאת מכל
טעם שהוא וללא הודעה מוקדמת לבלוגר או לגולשים.
1.1 .האתר רשאי )אך אינו חייב( לערוך את תוכן המאמרים, מכל סיבה שהיא )ובפרט, בשל חשד
לביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית( ומבלי שיידרשו מפעילי האתר לנמק את החלטתם
לעשות כן או לנהוג באופן דומה או באופן שונה בפעם אחרת. למען הסר ספק, לא יהיה בהטלת
מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת הבלוגרים לציית לתנאי ההסכם בינם לבין
החברה, או לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי איזה מהנ”ל. כמו כן, אין באמור לעיל כדי
להטיל על החברה איזו חובה לפקח על או לנטר את תוכן המאמרים.
1.1 .המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך או לאפשר לאחרים להעתיק ו/או
להשתמש בכל דרך במאמרים או בכל תוכן אחר באתר, לרבות שימוש בהם באתרי אינטרנט

אחרים, פרסומים אלקטרוניים או מודפסים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית,
שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי. הגולשים מוזמנים לעשות שימוש הוגן ובתום לב, למטרות
אישיות ופרטיות בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש ולהוראות כל דין.

3 .תוכן משתמש
1.1 .כל אדם רשאי להעלות תוכן משתמש בכפוף לתנאי השימוש.
1.1 .בעצם העלאת תוכן משתמש, המשתמש מצהיר כי הוא בגיר ובעל כשרות משפטית; כי הוא
בעל הזכויות הבלעדי בתוכן המשתמש ו/או קיבל את אישור בעל הזכויות לעשות שימוש בתוכן
המשתמש באתר, וכי בפרסמו את תוכן המשתמש באתר הוא עומד בתנאים לאישור שקיבל
כאמור, אם ישנם; כי הוא מרשה לאתר לעשות שימוש בתוכן וכי אין כל מניעה חוקית או
אחרת לפרסום תוכן המשתמש.
1.1 .פרסום תוכן המשתמש לא ייעשה במסגרת עבודת המשתמש בעסק כלשהו; תוכן המשתמש לא
יהווה פרסומת לעסק כלשהו או מטעם עסק כלשהו;
1.1 .לחברה הזכות )אך אין עליה חובה( לערוך את תוכן המשתמש במידה והוא מפר או מנוגד
לתנאי השימוש.לאתר זכות להסיר תוכן משתמש מהאתר, בכל עת ומכל טעם שהוא.
1.1 .מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר כי לא יעלה לאתר תוכן משתמש העונה על אחד
או יותר מהקריטריונים הבאים: )1 )תוכן שעוסק בסחר ו/או קידום השימוש באלכוהול,
סמים, טבק, הימורים, נשק או תחמושת, מכתבי שרשרת, או בכל פעילות בלתי חוקית אחרת;
)1 )תוכן המפר זכויותיהם של צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרטיות, או
תוכן משתמש שמטרתו הסתה, מרמה או הונאה; )1 )תוכן פוגעני, מבזה, מפלה, מאיים,
פורנוגרפי, תוכן המעודד או קורא לאלימות , אפליה או גזענות, או מעודד כל פעילות בלתי
חוקית אחרת.
1.1 .האתר אינו אחראי לתוכן משתמשים באתר, או לתוכן כלשהו של צד שלישי המקושר לתוכן
משתמשים, לרבות בקשר עם חוקיותו, נכונותו ועדכניותו של כל מידע המצוי בו.. החברה
תהיה רשאית )אך לא מחויבת(, באופן בלתי-מסויג, מכל סיבה שהיא )ובפרט, בשל חשד
לביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית( או בלא כל סיבה, להסיר תוכן משתמש וזאת מכל
טעם שהוא וללא הודעה מוקדמת, וכן לחסום, להגביל ו/או להצר את שימוש המשתמש באתר

 • באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא )לרבות מחיקה כליל, השמטת או השחרת קטעים,
  שלילת זכויות להעלאת תכנים וכיוצא באלה( ומבלי שיידרשו מפעילי האתר לנמק את
  החלטתם לעשות כן או לנהוג באופן דומה או שונה בפעם אחרת. למען הסר ספק, לא יהיה
  בהטלת מגבלות כאמור על-ידי האתר כדי לגרוע מחובת המשתמש לציית לתנאי תקנון זה, או
  לדין הכללי, או לגרוע מאחריותו על-פי מה מהנ”ל. כמו כן, אין באמור לעיל כדי להטיל על
  מפעילי האתר איזו חובה לפקח או לנטר את תוכן המשתמש או תוכן אחר שבאתר.

4 .תוכן שיווקי וקישורים לאתרי צד שלישי
1.1 .האתר יכול שיכיל תוכן שיווקי בתצורה, מיקום, תדירות ועל ידי מפרסמים כפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
1.1 .החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן השיווקי שיפורסם באתר לרבות בקשר עם הזכויות בו,
חוקיותו, נכונותו ועדכניותו של כל מידע המצוי בתוכן השיווקי. האתר אינו כותב, בודק,
מוודא או עורך את התוכן השיווקי ו/או אמיתותו. האחריות היחידה לתוכן השיווקי, ולכל
תוצאה שתיגרם משימוש בו, או מהסתמכות עליו, חלה על המפרסמים ו/או שולחיהם. עצם
הימצאותם של תוכן שיווקי באתר לא יהווה המלצה מצד האתר ביחס לנכס ו/או השירות ו/או
אתר האינטרנט של כל צד שלישי ו/או כל מצג אחר לגביו. למען הסר ספק, בשום מקרה לא
יהווה האתר צד כלשהו לכל עסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש
באתר או בעקבות תוכן שיווקי המפורסם באתר, וכל עסקה שתעשה בעקבות תוכן שיווקי
המתפרסם באתר תסוכם ישירות בי המשתמש לבין המפרסם.
1.1 .ככל שיש באתר קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי האתר )”אתרי צד שלישי”(, לא
יישא האתר בכל אחריות או חבות בכל הקשור לאתרים אתרי צד שלישי, תכניהם, המידע
המוצג בהם וכיוצא באלה. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,

שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי,
אליהם יגיע המשתמש באמצעות האתר.
1.1 .כל שימוש באתר צד שלישי ו/או בשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידו ייעשה בהתאם
לתנאי השימוש באותו אתר צד שלישי.

5 .קניין רוחני
1.1 .כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר )למעט תכני המשתמש, התוכן השיווקי
והתכנים הנמסרים לפרסום על ידי הבלוגרים(, הם רכושה של החברה ו/או של צדדים
שלישיים שנתנו את רשותם לחברה לעשות בהם שימוש באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ,
למכור, לשווק,לשנות, לעבד, לייצר יצירות נגזרות, לתרגם, למכור או להשכיר תוכן כלשהו מן
האתר בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר ו/או בעלי הזכויות בתוכן מראש ובכתב, ככל
שזו תינתן.הוראה זו בתוקפה גם כלפי תכנים שעברו עריכה ו/או עיבוד שנעשו על ידי האתר
בהתאם לתנאי השימוש.
1.1 .התוכן השיווקי מוגן בזכויות יוצרים והינו קניינם של המפרסמים ו/או שולחיהם. אין
להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק,לשנות, לעבד, לייצר יצירות נגזרות, לתרגם, למכור או
להשכיר או לעשות כל שימוש בתוכן השיווקי ללא קבלת רישיון מפורש לכך מאת המפרסמים
ו/או שולחיהם בעלי הזכויות בתוכן השיווקי.
1.1 .האתר איננו מתיימר לטעון לבעלות בתכני המשתמש; ככל שמשתמש מפרסם תכנים באתר,
המשתמש מאשר שהינו בעל הזכויות או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, למסור את התכנים
לפרסום באתר ולתת לחברה רישיון בלתי מוגבל בזמן, בחינם, לכל העולם, לפרסם, להפיץ,
לשכפל, לערוך, להעתיק, לתרגם, להשתמש בתכנים הללו בכל דרך לפי שיקול דעתה הבלעדי.
1.1 .אין לעשות כל שימוש מסחרי בתוכן המתפרסם באתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת האתר
מראש ובכתב. שימוש מסחרי כולל שימוש שמטרתו לייצר תנועת גולשים באתר אחר אף אם
אין נגבית תמורה בעד הצפייה בתוכן המתפרסם באתר.
1.1 .אסור ליטול מן האתר תוכן ו/או חלקים ממנו לצורך הצגה באתר אחר ללא קבלת הסכמת
האתר ו/או בעלי הזכויות בתוכן מראש ובכתב.
1.1 .אין להציג את האתר או כל חלק ממנו באתר אחר )לרבות תצלומי מסך, קטעי תוכן וכיוב'(
אלא בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר בלבד, כפי שמופעל על ידי החברה, וללא כל
שכפול ו/או העתקה ו/או שינוי ו/או עריכה. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים בלתי
חוקיים ו/או פוגעניים. החברה רשאית לדרוש את הסרת הקישור אל אתרה מכל אתר אחר,
לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין דרישה זו.

6 .מדיניות פרטיות
1.1 .הגלישה והשימוש באתר הינם חופשיים ואינם דורשים פרטי זיהוי של הגולשים.
1.1 .למרות האמור לעיל, האתר יהיה רשאי להשתמש במידע שנצבר במהלך ביקורי הגולש באתר
לשם הפקת מידע סטטיסטי על הרגלי הגלישה של משתמשי האתר, ובלבד שהמידע הנ”ל הינו
אנונימי ולא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי כלשהם זיהוי אחרים
כלשהם. האתר רשאי להשתמש במידע כאמור לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהוא
מציע, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, ובלבד
שמידע אשר יימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים באופן אישי.
1.1 .האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו.
לא ייעשה כל שימוש בפרטים מזהים או כל חלק מהם, ופרטים מזהים לא יימסרו לכל צד
שלישי, למעט במקרה של כל מחלוקת או סכסוך בין האתר לבין המשתמש; הפקת מידע
סטטיסטי כאמור לעיל; ו/או מקום בו הדבר נעשה בקשר לביצוע עבירה פלילית; או בכל
מקרה אחר בהסכמתו המפורשת של המשתמש.
1.1 .כל גולש אשר מעוניין להפוך לבלוגר באתר רשאי לפנות למפעילי אתר בקישור
]58=id_page/?il.co.maveze.www://http ]על מנת לשלוח את הפניה על הגולש למסור לפחות את הפרטים
הבאים: שם, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני. האתר מתחייב שלא לעשות שימוש
בפרטים אלו, אלא למטרת בחינת התאמתו של הגולש כבלוגר. אין באמור לעיל כדי לחייב את
האתר להתקשר עם הגולש כבלוגר, התקשרות זו כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי
של האתר החברה ובכפוף לחתימת הסכם נפרד בין החברה לבין הבלוגר.

1.1 .משתמשי האתר יוכלו, במסגרת גלישתם באתר, לשתף את תכני המשתמש שלהם שיועלו
באתר ברשתות חברתיות שונות )כגון: פייסבוק, טוויטר וכיו”ב, להלן: ” רשתות חברתיות”(.
האתר רשאי להסיר ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות לפי שיקול
דעתו הבלעדי. פרסום תכני המשתמש ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש
באותן רשתות חברתיות, בהתאמה, ובאחריותו של הגולש המשתף באמצעות רשתות
חברתיות.
1.1 .האתר נוקט אמצעים לאבטחת המידע המצוי באתר ובמערכותיו ואולם בשל אופיה של
הסביבה המקוונת אין באפשרות האתר להבטיח כי יצליח למנוע חדירות למחשביו ומערכותיו,
חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר.
למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר אם על אף אמצעי האבטחה
שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכותיו או להשתמש בו שימוש
שאינו מורשה. המשתמש מתחייב, בעשיית השימוש באתר, כי לא יבצע כל ניסיון חדירה
למערכות האתר, לא יחדיר וירוסים או תוכנות כלשהן למערכות האתר ולא יסייע לגורם אחר
בביצוע פעולות כאמור.

7 .הגבלת אחריות
1.1 .למשתמש ידוע כי אין המערכת לאבטחת המידע חסינה לחלוטין בפני פריצות או חבלות, וכי
צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, לרבות, אך לא רק, העלאת קבצי מחשב
מזיקים מכל סוג שהוא, וירוסים, “תולעים”, סוסים טרויאנים” וכיוצא באלה. המשתמש
מקבל בזאת כי מפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לנזק העשוי להיגרם כתוצאה מכך.
1.1 .השימוש באתר הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן כמות
שהוא (is As (וללא אחריות מכל סוג שהוא.
1.1 .התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או
חוות דעת מקצועית, בכל תחום שהוא ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי בכל מקרה ומקרה
בהתאם לנסיבותיו. אין להסתמך על המידע המופיע בתוכן האתר ו/או בכל מאמר ו/או בתכני
משתמש, ויש בכל מקרה לפנות למומחים בתחומים הרלוונטיים. כל שימוש באתר או
הסתמכות על תכניו תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים והאתר לא
יישא בכל אחריות להסתמכות גולשים על תוכן כלשהו שיפורסם באתר. המשתמש מקבל כי
באחריותו לוודא את נכונותו של כל מידע שנמסר באתר, בטרם יפעל בהתאם לו.
1.1 .האתר לא יהיה אחראי לאף נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, בקשר לשימוש באתר, בין אם
נובעים מכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים באשר הוא )כגון תקלה באספקת התקשורת
לאתר(, ובין אם לאו, לרבות בשל אי-זמינותו באופן רציף, טעויות סופר במידע המופיע בו,
וכיוצא באלה.
1.1 .האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתו מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים
לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק
תכנים כאלו בכל עת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות האתר לפקח ו/או לשלוט על
המידע, התכנים, ההודעות, והחומרים האחרים המועלים על ידי המשתמשים באתר או אשר
ניתן להשיגם באמצעות האתר. האתר לא יהיה אחראי לתכנים אלה, לתוכנם ונכונותם. בכל
מקרה, לא יהיה בפעולותיו של האתר, לרבות בדיקת התכנים והמידע המועלים לאתר וביצוע
כל פעולה לשם עריכה ו/או הסרה ו/או הגבלה של התכנים והמידע כאמור כדי להטיל עליו
אחריות כלשהי, מכל מין וסוג שהוא, ו/או ליצור התחייבות כלפי כל אדם ו/או גוף בקשר
לתכנים שיופיעו ו/או שיוסרו מהאתר ו/או בקשר לפעולות שינקוט האתר.
1.1 .המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, בכל מקרה שבו יגרם
לחברה נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב
הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש וכן עקב תביעה או דרישה של צד שלישי כתוצאה מתוכן
משתמש שמסר המשתמש לפרסום באתר וכתוצאה מקישור שביצע משתמש לאתר.

מתן כל הודעה מראש למשתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר
בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
1.1 .האתר רשאי, בכל עת, להחליט על הפסקה קבועה או זמנית של פעילות האתר, חידוש הפעלתו
והפסקה חוזרת של פעילותו והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של האתר ומפעיליו והחברה וללא
כל הודעה מוקדמת.
1.1 .התקנון תנאי השימוש המפורסמים באתר בכל עת יהיו תנאי השימוש המחייבים. יהיה זה אך
ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח תנאי השימוש העדכניים.
1.1 .הדין החל על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט
הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, במדינת ישראל.
1.1 .התיישנות- משתמשי האתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה ו/או דרישה נגד האתר ומפעילי
האתר יוגבלו לתקופה של 1 חודשים ממועד הפרסום של התוכן נושא התביעה ו/או דרישה
)להלן: “תקופת ההתיישנות”(. מוסכם בזאת כי תקופת ההתיישנות כאמור בסעיף זה תיחשב
כתקופת ההתיישנות וזאת בהתאם לסעיף 11 לחוק ההתיישנות תשי”ח- 1111 .למען הסר
ספק, הוראת סעיף זה תגבור על כל הוראת חוק אחרת.

8 .שונות
1.1 .למפעילי האתר תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או
באתר עצמו לכל צד שלישי באשר הוא, לרבות הזכות להיפרע מהמשתמש.
1.1 .האתר והתוכן המפורסם בו נתונים לשינויים מעת לעת, ובכלל זה מבנה ועיצוב האתר, זכות
השימוש בו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים הניתנים בו, וגביית תשלומים בגינם, בלא